Bromskärs hamn samfällighetsförening                                                                
717915-3825

Kallelse till ordinarie stämma i Bromskärs hamn samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 11 juli kl 11:00
Plats: Klubbhuset, Bromskär.

Vi håller även i år mötet utomhus i hamnen och räknar med att det blir färre än femtio deltagare. Kläder efter väder - picknickfilt eller regnställ. Välkomna!

Styrelsen har i enlighet med lag 2020:198 om tillfälliga lättnader för föreningsstämmor mm beslutat att ett ombud kan representera fler än en medlem. Observera att samtliga delägare i en fastighet måste vara representerade. Använd gärna mallen som finns på hemsidan.

Dagordning

    0. Fråga om stämman är behörigen utlyst
    1. Val av ordförande för stämman.
    2. Val av sekreterare för stämman.
    3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
    4. Styrelsens och revisorernas berättelser
    5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
    6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
    7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
    8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
    9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
    10. Val av revisorer och suppleanter.
    11. Fråga om val av valberedning.
    12. Övriga frågor.
    13. Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
    14. Mötet avslutas.

Tim Pettersson har bett att få utträda helt ur styrelsen. Valberedningen föreslår att Henrik Söderman tar hans plats.

Erik Hinnerich har bett att få avträda som revisor. Valberedningen föreslår att Petter Green tar hans plats.

Ivar Stenport har bett att få avträda som revisorssuppleant och från valberedningen. Valberedningen föreslår att Bengt Wånggren tar hans plats i valberedningen.

Omedelbart efter mötet håller den ekonomiska föreningen Bromskärs Elbilsladdning sin första stämma. Den är din chans att få tillgång till elbilsladdning i Bromskär under det närmaste året. Kallelse till det mötet finner du på denna sida

Samtliga bilagor finns på hemsidan utom debiteringslängden som bara skickas ut med detta mejl eftersom den innehåller personinformation. De ligger i katalogen "Årsmöte 2020" på dokumentsidan i hemsidan - http://www.bromskar.se/hem/dokument

Bilagor:

    1. Årsredovisning (finns på hemsidan)
    2. Revisionsberättelse (finns på hemsidan)
    3. Driftsbudget 2021, inkomst- och utgiftsstat (finns på hemsidan)
    4. Debiteringslängd (utskickad per mejl)
    5. Styrelsens förslag till arvode till ledamöter, suppleanter, hamnkapten och revisorer (finns på hemsidan)

Välkommen till Bromskärs Hamn Samfällighetsförening!

Bromskärs hamn har 140 båtplatser med bilparkeringsplatser för dig som är fastighetsägare på öarna utanför Blidö. Hamnplatserna tillhör de fastigheter som har del i Samägorna Norrtälje Oxhalsö GA:69 eller Norrtälje Oxhalsö GA:70. Alla platser i hamnen är sålda, men för att få kontakt med någon som kanske vill sälja eller hyra ut sin plats ber vi er meddela er till föreningens facebooksida på
https://www.facebook.com/bromskarhamn.

Historik
 
Bromskärs hamn anlades ca 1960  bl a. som landningsplats för fisk. Den tappade dock snabbt i betydelse för detta ändamål men ökade i betydelse som angöringshamn för boende på öarna utanför Blidö. Kommunen äger sedan 1970 fastigheten Oxhalsö 1:125 i Bromskär, Blidö. Förvärvet gjordes för att fastigheten har ett strategiskt läge som knutpunkt ”replipunkt” för trafiken mot utanförliggande öar. Stenvågbrytaren ägs av kommunen och piren med brygga ägs av Vägverket.
 
På 70-talet fick flera öar byggnadsplaner och byggnation av fritidshus sköt fart. Byggnadsplanerna hade dock inte tagit hänsyn till fritidshusägarnas behov av båtplatser på fastlandsidan på samma sätt som man gjort på t ex närliggande Löparö som fick en anpassad småbåtshamn på fastlandsidan i samband med att deras byggnadsplan godkändes.
 
Det finns idag ca 500 bebyggda fastigheter med lika många hushåll på öarna utanför Blidö vars ägare har Bromskär som närmaste fastlandsangöring. Många av dessa angör Bromskär speciellt sommartid då det ofta blir trängsel hamnen. Detta har lett till irritation både bland fast- och fritidsboende som har behov av att angöra hamnen. Problemet har lett till skriftväxling sedan början av 90-talet mellan de klagande och kommunen.
 
För att hitta en lösning bildades år 2000 Bromskär Hamnförening som verkade för att bygga en ny småbåtshamn för fastighetsägarna på öarna. Arbetet med att i samarbete med Norrtälje kommun bygga hamnen kom att ta 16 år, men våren 2016 kunde hamnen äntligen invigas.

Medlemmar

Om du som medlem undrar över något, se Frågor och Svar eller kontakta ordförande Ian Modin med ett mejl till info@bromskar.se.

Hamnregler, mall för uthyrning, stadgar årsmötesprotokoll etc finns på vår dokumentsida.

För att medlemmar enkelt ska kunna nå varandra har vi öppnat en facebook-sida. https://www.facebook.com/bromskarhamn Där kommer även föreningen lägga ut information av allmän karaktär.

Styrelse

Ledamöter i Bromskärs Hamn samfällighetsförening 2019-20:

  • Ian Modin, ordförande, info@bromskar.se
  • Lee Wermelin, kassör
  • Bo-Gunnar Anderson, sekreterare, sekr@bromskar.se
  • Johan Sintorn, hemsida & medlemslistor, web@bromskar.se
  • Jonas Almér, ledamot
  • Basse Malmquist, ledamot
  • Tim Pettersson, suppleant

Hamnkapten är Björn Ribbhagen