Bromskärs Elbilsladdning

Erbjudande om elbilsladdning på Bromskär

Vill du ladda din bil i Bromskär?

Du erbjudes medlemskap i Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening som bildades den 8 juni 2020 på Söderöra i Norrtälje. Föreningens syfte är att till en låg kostnad ge medlemmarna tillgång till ett eget eluttag för elbilsladdning på medlemmens parkeringsplats på Bromskär.

Du kommer att få ett eget eluttag vid din P-plats. Viss omflyttning av platser kan förekomma för att minska installationskostnaden. Anläggningen kommer att skötas av föreningen mot en fast årlig administrativ kostnad. Därtill kommer du att debiteras för den el du förbrukat.

Medlemmar som inte redan gjort det måste anmäla intresse per mejl till elbil@bromskar.se och alla kommer behöva betala en inträdesavgift om 5 000 kronor. Avgiften ska erläggas till Bromskärs Hamns samfällighets bankgiro 565-3159. Ange din fastighetsbeteckning (t ex Söderöra 3:456) vid anmälan. Vi ber dig också att skriva under bilagan om överföring av personuppgifter från samfälligheten och lämna den vid stämman eller mejla den underskriven till elbil@bromskar.se.

Föreningen kommer hålla sitt första årsmöte i samband med samfällighetens årsstämma den 11 / 7. Se bifogade kallelse. Kallade är de som vill bli medlemmar i föreningen och förbinder sig att betala medlemsavgiften 5 000 kronor.

Medlemsavgifter är samtidigt en första delbetalning av ditt eluttag. Den sannolika kostnaden för dig som medlem är ca 20 000 kronor för varje eluttag litet beroende på hur många vi blir. Resterande belopp ska betalas innan anläggningsarbetet påbörjas. Föreningens styrelse ansöker om bidrag för samtliga eluttag. Om kostnaden blir väsentligt högre, t ex för att föreningen inte beviljas bidrag, kommer du beredas möjlighet att utträda och att återfå det som återstår av insatsen.

Den som inte inträtt och betalat avgiften senast den 18 / 7 kommer inte kunna vara med vid den första installationen.

Bilagor

Kallelse till första årstämma i Bromskärs Elbilsladdning 2020-07-11
Begäran om överföring av personuppgifter
Beskrivning av anläggningen (exempel)
Protokollet från bildandet av Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening
Stadgarna för Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening


Frågor och Svar

Varför är detta en separat förening?

I samfällighetens anläggningsbeslut står ingenting om billaddning och elkonsumtionen ska enligt protokollet från förrättningen huvudsakligen användas för belysning. Det gör att det blir en ganska stor procedur om man skulle ändra förrättningen eller på annat sätt försöka utsträcka samfällighetens verksamhet till elbilsladdning.

Däremot finns det inget som hindrar att samfälligheten låter någon annan - som tex en ekonomisk förening - installera laddning. Detta förutsätter förstås att samfällighetens inte drabbas vare sig ekonomiskt eller på annat sätt. Samfällighetens styrelse har beslutat att stödja en sådan lösning för att delägarna ska kunna erbjudas möjlighet att ladda sin bil. Se gärna lantmäteriets utmärkta förtydligande.

Hur hanteras personuppgifter av ekonomiska föreningen Bromskärs Elbilsladdning?

Vi lagrar namn, adresser, fastighetsuppgifter, telefonnummer, epostadresser, platsnummer och betalningsinformation för alla aktiva medlemmar att kunna fullfölja vårt uppdrag. Vi utnyttjar också Föreningshuset Sedab AB som biträde för dessa tjänster och för lagring, men sprider i övrigt inte uppgifterna till tredje part. Denna behandling är nödvändig för vårt uppdrag.