Frågor och Svar

Hur får jag en plats i Bromskärs Hamn?

Hamnen är fullbelagd och varje plats hör till någon av de fastigheter som ingår i samfälligheten. Fastighetsägare som inte använder sin plats kan dock hyra ut sin plats eller till och med överlåta platsen till en annan fastighetsägare på någon av öarna utanför. Gör ett inlägg på föreningens Facebook-sida (https://www.facebook.com/bromskarhamn/) för att komma i kontakt med en fastighetsägare som har en ledig plats. Eller gå till någon av öarnas Facebook-grupper.

Hur behandlar Bromskärs Hamn personuppgifter?

Vi lagrar namn, adresser, fastighetsuppgifter, telefonnummer, epostadresser, platsnummer och betalningsinformation för alla aktiva medlemmar och hyresgäster för att kunna fullfölja vårt uppdrag som samfällighetsförening genom att skicka ut information och kallelser, för att fakturera avgifter och för att kunna kontakta båt- eller bilägare om något hänt eller behöver åtgärdas. Vi utnyttjar då Föreningshuset Sedab AB som biträde för dessa tjänster och för lagring, men sprider i övrigt inte uppgifterna till tredje part. Denna behandling är nödvändig för vårt uppdrag.

Vi skickar också ut medlemslistor för att medlemmarna ska kunna kontakta varandra och som underlag för korrigering av uppgifter. Om du vill undvika att dina personuppgifter används för detta ber vi dig meddela oss per mejl till web@bromskar.se.

Hur skyddar jag min båt mot stöld?

Bromskärs hamnförening rekommenderar alla medlemmar att köpa ett DNA märkningspaket från SSF. Tidigare erfarenheter från båtklubbar tex. Näsbyparks båtklubb där medlemmarna märkte sina båtar med DNA minskade båtstölderna drastiskt. När du köper DNA paketet skall du ange att du tillhör Bromskärs hamnförening. Anledningen till det är att om tillräckligt många medlemmar köper DNA så kan föreningen få tillstånd av SSF att sätta upp informationsskyltar som påvisar att hamnföreningens båtar är stöldskyddade med DNA.

Mer information finns under denna länk: https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning

Kontrollera också med ditt försäkringsbolag att du har ett bra stöldskydd och har rätt försäkringspremie för det stöldskydd du har. Ett bättre stöldskydd kan fort betala sig.

Var beställer jag galler till mina y-bommar?

Genom hamnkapten som vidareförmedelar beställningen till leverantören.

Var beställer jag mjuka bomskydd till mina y-bommar?

Efter kontakt med hamnkapten och hans godkännande hos båttillbehörsfirmor.

Vilka ordningsregler gäller i hamnen?

Ordningsreglerna finns på dokumentsidan.

Hur beställer jag en extra nyckel ?

Genom e-post hos nyckelansvarig funktionär. För närvarande genom info@bromskar.se

Nyckelansvarig arrangerar vid några tillfällen möjlighet att kvittera ut ny nyckel. Nyckeln kan bara kvitteras ut av fastighetsägare i samfälligheten, eller av person som har skriftlig fullmakt av fastighetsägaren. Föreningen tar en avgift om 800 kronor för nyckelhanteringen.

Detta gäller både för nyckel till parkeringen och till bryggorna.

Vad skall jag göra om jag tappat min nyckel?

Anmäl till nyckelansvarig funktionär som ovan.

Vad kostar det att beställa en ny nyckel?

För att producera och administrera nycklarna tar föreningen en avgift på 800 kronor.

Får jag låna ut min båtplats till vem jag vill?

Du kan låna ut den till en öbo som skall transportera sig till ö utanför Blidö. Norrtälje kommun har upplåtit sin mark till hamnen för öbor utanför Blidö.
Anmälan sker till hamnkapten, som skall veta vilka båtar som hör till hamnen, vid längre tid än 14 dagar, genom ett mejl till info@bromskar.se

Får jag hyra ut min båtplats till vem jag vill?

Du får hyra ut den till öbo som skall transportera sig till ö utanför Blidö. Norrtälje kommun har upplåtit sin mark till hamnen fört öbor utanför Blidö. Anmälan sker till hamnkapten, som behöver veta vilka båtar som hör till hamnen, vid längre tid än 14 dagar. Mall för hyresavtal finns på dokumentsidan.

Kan jag sälja/överlåta min båtplats till vem jag vill?

Båt- och bilplatserna i Bromskärs Hamn Samfällighetsförening är knutna till medlemmarnas fastigheter genom en Lantmäteriförrättning. Du kan sälja/överlåta din plats till annan person som äger en fastighet på ö utanför Blidö genom "Överenskommelse om andelstal i gensamhetsanläggning" enligt 43 § anläggningslagen och blanketten Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning (43 § AL) som ska godkännas och undertecknas av samfällighetsföreningen såväl som av samtliga ägare av utträdande och inträdande fastigheter. Den skickas till Lantmäteriet för beslut om godkännande innan den (om den inte överklagas inom 4 veckor) vinner laga kraft och skrivs in i fastighetsregistret. Lantmäteriet tar en fast avgift för detta, 3600 kr (fn år 2020) per gemensamhetsanläggning, som är separata för småbåtshamnen resp. parkeringen. Samfällighetsföreningen tar en administrationsavgift per ärende, f.n. 500 kr.

Hur gör jag om jag vill byta båtplats med annan medlem i hamnen?

Anmäl till styrelsen som ändrar båtplatsförtekningen och ev. debiteringslängd och tar en administrationsavgift på 500 kr per involverad plats.

Hur beräknas medlems-/årsavgiften?

En del utgörs av amortering på din lånedel, en del utgörs av ränta på din lånedel samt en del utgörs av bedömt belopp för drift och underhåll.

Måste jag gå nattvakt i hamnen?

Vi har hittils lyckligtvis inte upplevt något behov av nattvakt.

Vad är årsavgiften?

Avgiften för en andel i parkeringsplatsen är 500,-. Avgiften för en andel i hamnen är 3 500,- För 1,17 andelar är avgiften 4 095,- och för 1,33 andelan är avgiften 4 655,-. Den ska betalas in senast 28 februari.

Om du inte har fått någon inbetalningsavi ber vi dig kontakta web@bromskar.se

Vilket post/bankgiro har föreningen?

Föreningens bankgiro är 565-3159. Men OBSERVERA att man bara kan betala in till konton om man har en OCR-kod.

Kan jag dra av räntekostnaden för min del av hamnen i skattedeklarationen?

Ja, vår uppfattning är att räntekostnaden som gäller din andel av samfälligheten är avdragsgill. För år 2020 var ränteutgifterna - som i sin helhet hänför sig till hamnen och inte till parkeringen - 127 807 kronor. Det betyder att den som har en vanlig båtplats med andelstalet 1 har haft en ränteutgift om 885 kr. Den som har en större båtplats med andelstalet 1,17 eller 1,33 har haft en ränteutgift om 1 036 respektive 1 177 kronor.

Hur ska min andel värderas?

Andelen i samfälligheten kan inte värderas separat utan är en del i den fastighet som andelen hör till.

Hur mycket har jag betalat för min plats?

Eftersom projekteringsfasen var väldigt lång är det litet olika. Men generellt betalade de som var med under hela projektfasen dels en instegsavgift och en avslutningsavgift som tillsammans uppgick till 31 250 kronor för hamnplats med andelstalet 1. För andelstalet 1,17 betalades totalt 36 562 och för andelstalet 1,33 totalt 41 562. För varje parkeringsplats inbetalades 5 695.

Till detta kan ha kommit årsavgifter under väntetiden.  Den som anslöt via köplats och därför inte behövde bestå risken med instegsavgiften betalade som kompensation en köavgift om 8 000.

Kan jag betala av min andel av lånet för anläggningen?

Nej, en samfällighetsförening kan inte ha olika avgifter för samma andelstal. Det påverkar säkerheten som blir ogiltig för långivaren.